Čiste vode

Koriste za zadržavanje suspendovanih čestica iz vode na površini zrna i u porama filtera. Uklanjaju arsen, gvožđe, mangan, koriguju tvrdoću…

Čiste vode prečišćavanje
FILTERI POD PRITISKOM – FST

Filteri pod pritiskom se koriste za zadržavanje suspendovanih čestica iz vode na površini zrna i u porama filtera. Čestice je moguće filtrirati u prirodnoj formi ili posle hemijskog dejstva koristeći pogodne koagulante.

Uređaji ovog tipa su konstruisani kao poluautomatski, stojeći, sa strujanjem od gore prema dolje. Cio proces je kontrolisan mikroprocesorskom jedinicom EKO 200. Hidraulični cijeloplastični dio filtera sa cijevima i membranskim ventilima Georg Fischer je garancijom visokog kvaliteta i pouzdanosti rada. Filtracioni materijal je obično sačinjen od tri sloja. Preporučuje se silicijumski pijesak, antracit ili aktivni ugalj.

Tip, veličina zrna i mijerna masa filtracionog materijala se određuje u zavisnosti od filtrirane vode i zahtijeva za finalnim kvalitetom vode.

Kod običnih aplikacija je dovoljno koristiti samo jedan filter, dok je prilikom zahtijeva za viskim kvalitetom vode potrebno koristiti dva filtera u seriji.

filteri

GLAVNE OBLASTI APLIKACIJE FILTERA POD PRITISKOM:

 • Prečišćavanje pijaće vode za stanovništvo,
 • Tercijalno završno čišćenje u prečistačima otpadnih voda,
 • Filtracija i tretman tehnoloških otpadnih voda,
 • Priprema teholoških/procesnih voda u industriji,
 • Filtracija kondenzata,
 • Priprema kotlovske vode,
 • Priprema vode za rashladne sisteme,
 • Priprema ultra čiste vode,
 • Tretman površinskih voda.

Tretman površinskih voda
Maksimalni protoci su definisani za proces finalnog čišćenja s brzinama filtriranja od 15m/h. Stvarni protok i muljni kapacitet određuje tehnolog u zavisnosti od aplikacije.

U sklopu filtera je i hidraulični dio sa cijevima i regulacionim elementima. Kod zahtjeva za isporuke kompletnog filtera, uključuju se i pripremni i uređaji za doziranje KOMPAKT sa pumpnom tehnikom.

Proces filtracije
PROCES FILTRACIJE SE MOŽE DOPUNITI SLEDEĆIM OPCIJAMA:

 • odstranjivanje gvožđa, mangana, arsena;
 • korekciju tvrdoće vode (omekšavanje, povećavanje tvrdoće);
 • koagulacija vode;
 • dekarbonizacija vode;
 • higijenska filtriranje vode (Cl2, NaClO2);
 • nanofiltracija vode;
 • filtracija reverznom osmozom;
 • Mix bed.

 

RAD FILTERA SE SASTOJI IZ TRI CIKLUSA:

 • filtracija – zadržavanje nerastvorljivih čestica na filracionom punjenju, strujanje vode od gore prema dolje,
 • pranje – ispiranje zadržanih suspendovanih čestica iz filtracionog punjenja, strujanje od dolje prema gore,
 • priprema filtera – vraćanje ekspandovanog filtracionog punjenja u prvobitni položaj, strujanje od gore prema dolje.

Rad filtera
RO CIP